Wat is ontsnippering?

Door de aanleg van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn de natuurgebieden in Nederland de afgelopen decennia als het ware versnipperd geraakt. In het wild levende dieren kwamen daardoor steeds meer vast te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. De natuur is ‘versnipperd’ geraakt.

Het ‘ontsnipperen’ gebeurt door de aanleg van onder andere ecoducten, ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers rondom bestaande rijksinfrastructuur tussen de versnipperde gebieden. Dieren – van wilde zwijnen, herten en dassen tot zelfs vleermuizen – kunnen zo weer veilig oversteken. Ook hebben de dieren een grotere leefruimte, toegang tot voedsel en schuilplaatsen en vinden ze makkelijker een geschikte partner. Dankzij de aanleg van faunapassages zijn faunaslachtoffers van aanrijdingen met weg- en treinverkeer of verdrinking ook afgenomen. Het Meerjarenprogramma Onstnippering (MJPO) zorgde voor een ontsnippering van de natuur.

Samen werken aan oplossingen

Rijkswaterstaat en ProRail voerden het MJPO uit, in opdracht van de Rijksoverheid en onder regie van de provincies. Het programma heeft daarmee een grote bijdrage geleverd aan het Natuurnetwerk Nederland (het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden).

Tot 2018 en daarna

Bij aanvang van het Meerjarenprogramma Ontsnippering in 2005 zijn de locaties vastgelegd die ontsnipperd moesten worden. De in totaal 176 knelpunten zijn de afgelopen jaren opgelost door de aanleg van allerlei soorten faunavoorzieningen. Met een positief resultaat: veel van deze voorzieningen worden intensief gebruikt door de dieren waarvoor ze bedoeld zijn.

In 2018 is het programma afgerond, maar bij de aanleg van nieuwe infrastructuur zal ontsnippering altijd op de agenda staan, geborgd door de Wet natuurbescherming. De opgedane kennis uit het MJPO wordt gedeeld met provincies, andere beheerorganisaties en met het buitenland want ook daar wordt ontsnipperd.