Visie en missie

Met de deelnemers aan de Community of Practice zijn een visie, missie en strategie opgesteld. Deze geeft richting aan de bijeenkomsten en de ontwikkeling van de community.

Visie

Door het delen en stimuleren van kennisontwikkeling over het ontsnipperen van natuur willen de deelnemers van de CoP bijdragen aan de biodiversiteit en de verkeersveiligheid in Nederland.

Missie

De CoP Ontsnippering wil bestaande en nieuwe kennis over ontsnippering binnen het platform uitwisselen en deze kennis archiveren en beschikbaar stellen. Ook wil de CoP Ontsnippering kennisontwikkeling stimuleren door verschillende organisaties en professionals aan elkaar te verbinden binnen de zgn. Gouden Driehoek: overheden, markt en kennisinstellingen.

Strategie

Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten (ong. 2 keer per jaar) en deelnemers met elkaar in verbinding brengen. Deze website speelt een prominente rol door het aanbieden van nieuwsberichten, onderzoeken en het archief van het MJPO. De inhoud wordt aangeleverd door de deelnemers aan de CoP.